Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met onderstaande verkoopvoorwaarden.

Algemene voorwaarden

Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Nagelshop: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
 • De klant: de koper is een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAGELSHOP en de klant waarop NAGELSHOP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhevige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NAGELSHOP; voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

De aangeboden artikelen:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door NAGELSHOP in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Bestelling:

NAGELSHOP levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt NAGELSHOP zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

Wanneer u een bestelling zou willen annuleren kan dit ten alle tijden via mail, bestellingen die niet binnen 14 dagen zijn voldaan worden door ons automatisch geannuleerd.

Levering:

 • ​NAGELSHOP doet haar uiterste best om de bestellingen na betaling binnen 24 uur uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien nagelshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
 • De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant NAGELSHOP schriftelijk/E-mail ingebreke te stellen.
 • De bestelingen worden verstuurd met de door ons gekozen vervoerder. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
 • Klant dient ten aller tijden thuis te zijn voor in ontvangst nemen van de zending, of bij niet thuis er zelf voor tezorgen dat de zending zal worden opgehaald (bij de door vervoerder aangegeven afhaal punt, volgens de verstrekte track & trace gegevens
 • is deze info niet ontvangen binnen twee werkdagen na bestellen neem dan contact met ons op.
 • Bij niet thuis of afhalen zending is de klant zelf verantwoordelijk voor de verendkosten of voor kosten van een tweede keer toe zenden van de bestelling

Over het versturen:

NAGELSHOP draagt het risico van beschadiging en verlies van de met trac en trace betaalde verzendingen, Brievenbuspost en Basis Pakket zijn OP EIGEN RISICO !! van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is NAGELSHOP gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Gebruik van producten:

Koper en/of gebruiker dient ten alle tijden beschermende kleding bij het gebruik van onze artikelen te gebruiken omdat deze producten bij aanraking met kleding onherstelbare schade kunnen veroorzaken

Garantie:

NAGELSHOP garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door NAGELSHOP overgenomen.In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen doch niet later dan een 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk aan gevuld met afbeeldingen van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist NAGELSHOP of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief retour zend, komen de vervoerskosten voor diens rekening. NAGELSHOP is in dat geval niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens het vervoer. NAGELSHOP is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door NAGELSHOP geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van NAGELSHOP. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van NAGELSHOP.

Retourneren van producten:

 • Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele duidelijk ongebruikt en ongeopende verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn.
 • Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van NAGELSHOP over de staat van de producten, wordt binnen 7 dagen het geld van de koper teruggestort.(Minus verzendkosten) Voor men een zending retour zend dient U dit bij NAGELSHOP te vermeld. Niet voor gemelde zendingen zullen als niet ontvangen worden behandeld.

Terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door NAGELSHOP gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.


Privacy:

Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van NAGELSHOP. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. NAGELSHOP verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van druk of text fouten op de website of andere vormen van media kan NAGELSHOP geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nagel nieuws

nagel nieuws
ontvangen?
Aanmelden

Dins. t/m Vrij. 9 -15 uur

Zaterdag 10 -14 uur

Zondag & Maandag Gesloten

© 2016 - 2024 Nagelshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel