Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met onderstaande verkoopvoorwaarden.Algemene voorwaarden
Definities:In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.Nagelshop: de bepaler van deze algemene voorwaarden.1.De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAGELSHOP en de klant waarop NAGELSHOP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NAGELSHOP, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.De aangeboden artikelen:De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door NAGELSHOP in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Bestelling:NAGELSHOP levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt NAGELSHOP zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.Wanneer u een bestelling zou willen annuleren kan dit ten alle tijden via mail, bestellingen die niet binnen 14 dagen zijn voldaan worden door ons automatisch geannuleerd
Levering:NAGELSHOP doet haar uiterste best om de bestellingen na betaling binnen 24 uur uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.Indien nagelshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant NAGELSHOP schriftelijk/E-mail ingebreke te stellen.De bestelingen worden verstuurd met TNT. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
Over het versturen:NAGELSHOP draagt het risico van beschadiging en verlies van de met trac en trace betaalde verzendingen, Brievenbuspost en Basis Pakket zijn OP EIGEN RISICO !! van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is NAGELSHOP gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Gebruik van productenKoper en/of gebruiker dient ten alle tijden beschermende kleding bij het gebruik van onze artikelen te gebruiken omdat deze producten bij aanraking met kleding onherstelbare schade kunnen veroorzaken
Garantie:NAGELSHOP garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door NAGELSHOP overgenomen.In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen doch niet later dan een 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist NAGELSHOP of het artikel vervangen wordt.Bij artikelen die de klant op eigen initiatief retour zend, komen de vervoerskosten voor diens rekening. NAGELSHOP is in dat geval niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens het vervoer.NAGELSHOP is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door NAGELSHOP geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van NAGELSHOP. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van NAGELSHOP.Retourneren van producten:Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van NAGELSHOP over de staat van de producten, wordt binnen 7 dagen het geld van de koper teruggestort.(Minus verzendkosten)Voor men een zending retour zend dient U dit bij NAGELSHOP te vermeld. Niet voor gemelde zendingen zullen als niet ontvangen worden behandeld.
Terugbetalingen:Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door NAGELSHOP gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. (bij bedragen onder de € 10,00 geven wij i.v.m hoge administratie kosten alleen een tegoed bon)
Privacy:Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van NAGELSHOP. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.NAGELSHOP verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.Overige bepalingen:Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan NAGELSHOP geen aansprakelijkheid aanvaarden.Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

Startset Acrylnagels € 68,02 € 57,82
© 2016 - 2020 Nagelshop | sitemap | rss